Jeugdfonds Sport & Cultuur

Logo Jeugdfonds SPORT cultuur 2Sporten, dansen, muziek maken en andere creatieve activiteiten zijn essentieel voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, mee kunnen doen.
Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Als het over sporten gaat, geeft het Jeugdfonds Sport juist die kinderen een extra kans. Een kans die ze anders niet zouden krijgen, omdat bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging niet kan worden betaald.
Meestal is een leraar of intern begeleider op school, de huisarts of een hulpverlener daarvan op de hoogte. Als intermediair kan voor het kind hulp worden gevraagd bij de consulent van het lokale Jeugdfonds Sport. Zodat de penningmeester ervoor kan zorgen dat bijvoorbeeld het lidmaatschapsgeld en de eerste sportattributen door het Jeugdfonds Sport aan de sportvereniging wordt betaald.

 Spelregels

 • Aanvragen worden ingediend via www.jeugdfondssport.nl/utrecht worden verwerkt. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.
 • Ouders of (trainers van) sportverenigingen kunnen géén aanvraag indienen. Alleen een aangewezen aanvrager kan een aanvraagformulier invullen/indienen. Een aangewezen aanvrager is bijvoorbeeld een hulpverlener, jongerenwerker of docent. Zij kunnen wel een aanvraag in laten dienen door een aangewezen aanvrager. 
 • Het Jeugdfonds keert uit wanneer andere financieringsmogelijkheden van de ouder(s) of verzorger(s) ontbreken of zijn uitgeput.
 • Denkt u eraan dat in Houten de U-pas regeling geldt? Dit houdt in dat een kind op vertoon van U-pas bij een groot aantal sportverenigingen met korting kan sporten. Is een U-pas verkrijgen niet mogelijk dan kunt u een aanvraag indienen en goed aangeven waarom het Jeugdfonds Sport nodig is. Wel een U-pas maar is de vereniging niet aangesloten bij U-pas? Dan kan er ook aangevraagd worden. Kinderen die met korting kunnen sporten met een U-pas kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor sportattributen.
 • Het Jeugdfonds Sport keert géén geld uit aan het kind of aan de ouder(s).
 • Kinderen van 4 tot en met 17 jaar, woonachtig binnen de gemeente Houten, komen in aanmerking van het Jeugdfonds Sport. 
 • Teamsport en/of sport bij een vereniging krijgt voorrang.
  Aanvragen voor een individuele sport en/of sport bij een commerciële sportaanbieder worden in principe niet gehonoreerd. (Aanvragen voor zwemmen, dansen en aangepast sporten zijn uitzonderingen).
 • Er is een afspraak met zwembad De Wetering (Optisport) en de gemeente Houten voor wat betreft het behalen van zwemdiploma A. Hier kan een aanvraag voor €595,- worden gedaan voor het A-diploma. De bijdrage voor het behalen van een A-diploma kan eenmalig worden aangevraagd. In dezelfde periode dat een bijdrage voor het behalen van het A-diploma is toegekend, kan nog een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport worden gedaan voor een andere sport óf bij het Jeugdfonds Cultuur voor een cultuuractiviteit. Er kan geen aanvraag worden gedaan voor zwemlessen voor het C-diploma.
 • De bijdrage van het Jeugdfonds Sport bedraagt maximaal € 225 per jaar.
 • Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan. Elk jaar wordt opnieuw bekeken of de financiële omstandigheden van de ouder(s) of verzorger(s) dit noodzakelijk maken. 
 • De aanvrager/docent ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.

 

U-pas

De U-pas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Op de pas staat een persoonlijk budget, dat houders gebruiken om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten bij verenigingen of organisaties die bij de U-pas zijn aangesloten. Heeft u een vereniging of organisatie en wilt u zich aansluiten bij U-pas?

Kijk dan op website van de U-pas voor meer informatie en de voorwaarden: www.u-pas.nl

 

Stichting Leergeld

Ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs moeten volwaardig kunnen meedoen aan activiteiten binnen en buiten de school. Uitsluiting heeft namelijk ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Je zal maar thuis moeten blijven als de klas op schoolreis gaat. Dat heeft ook invloed op vriendjes en vriendinnetjes, op klasgenoten en op de school. Leergeld wil voorkomen dat dat later duur leergeld wordt.

Steeds meer kinderen in Nederland, en zo ook in Houten, kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! De Stichting Leergeld Houten wil deze kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan schoolse- en buitenschoolse activiteiten. Activiteiten die voor hun ontwikkeling van groot belang zijn. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en meer eigenwaarde krijgen.

Wat doet Stichting Leergeld Houten?
Op initiatief van de besturen van de Houtense scholen, de welzijnsorganisatie Van Houten&co, de gemeente Houten, diaconieën van enkele Houtense kerken, de Houtense Lions en Rotaryclubs is een Stichting Leergeld Houten opgericht. De Stichting is aangesloten bij de Vereniging van plaatselijke Leergeldstichtingen. Landelijk zijn er in Nederland inmiddels al ruim 90 stichtingen actief.

De Stichting wil maatwerk leveren, snel en eenvoudig, aanvullend op mogelijkheden die er al zijn en die wij kennen. We zijn dus ook een brug naar soms onbekende mogelijkheden van andere instanties.
De Stichting Leergeld Houten helpt als laatste vangnet kinderen in de schoolgaande leeftijd te laten meedoen in de maatschappij. Kinderen mogen geen nadelen ondervinden van de financiële situatie van hun ouders. Door voorlichting over beschikbare middelen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties of door eventueel aanvullende financiële of materiële hulp in de vorm van een gift of in natura.

Heeft u binnen de vereniging gezinnen die voor Stichting Leergeld Houten in aanmerking kunnen komen? Laat ze contact opnemen met Stichting Leergeld Houten, www.leergeld.nl/houten.