In Nederland zijn er een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking. Alle regelingen hebben als uitgangspunt dat het een oplossing biedt voor mensen met een beperking die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Special Heroes Nederland regelt met financiering van het Ministerie van VWS het vervoer voor teamsporters met een beperking.

Wat houdt de regeling in?
Doel: mede door de vervoersregeling kunnen teamsporters met een ernstige lichamelijke beperking gezamenlijk trainen en aan competities deelnemen door het hele land.
Wat: de sportvervoersregeling is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een beperking.
Voor wie: de sportvervoersregeling is bedoeld voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking.
Door wie: VWS financiert de sportvervoersregeling. Stichting Special Heroes Nederland kent de vervoersregeling op basis van vastgestelde criteria toe. Transvision is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert.

2017 heeft laten zien dat het aantal teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking die gebruik maken van de regeling nog steeds stijgende is. Daarnaast heeft het Ministerie van VWS aangegeven dat men wil dat meer mensen met een beperking, die belemmeringen ervaren rond hun mobiliteit om te kunnen gaan sporten, van deze regeling gebruik gaan maken.

Dit betekent dat Special Heroes Nederland vanuit het Ministerie van VWS de opdracht heeft gekregen om strikter de criteria te toetsen en te bewaken, en daar waar mogelijk de regeling voor meer deelnemers in te zetten. Door deze vragen en ontwikkelingen vanuit het Ministerie van VWS kent de aanvraagprocedure voor 2018 enkele wijzigingen ten opzichte van de aanvraagprocedure in 2017.

Dit zijn de wijzigingen:

  • Er wordt gevraagd aan de deelnemer om een volledig reisschema (zowel voor trainingen doordeweeks/weekend als ook voor wedstrijden/competitiedagen in het weekend) op het aanvraagformulier in te vullen;
  • Er wordt gevraagd aan de deelnemer om bij zijn reisschema’s ook andere vervoersregelingen te betrekken. Voorbeeld daarvan is om bij lokale vervoersritten (binnen de eigen woongemeente) ook gebruik te maken van de WMO mogelijkheden (regiotaxi/deeltaxi), dit indien de voorwaarden dit toelaten;
  • Er wordt gevraagd aan de deelnemer om, daar waar mogelijk, een gecombineerde vervoersrit te organiseren met partner of teamlid naar zowel trainingen als wedstrijden/competitie, dit alleen als hetzelfde reisdoel wordt nagestreefd.

Wanneer je gebruik wilt maken van de vervoersregeling, dan dien je aan alle onderstaande criteria te voldoen:
- Je bent een sporter (geen coach, begeleider, scheidsrechter of anderszins).
- Je hebt een ernstige (lichamelijke) beperking.
- Je bent een teamsporter (je vormt samen met minimaal 1 andere persoon met een ernstige beperking een sportteam).
- Je beoefent een sport bij een vereniging die aangesloten bij een sportbond welke lid is van NOC*NSF die tevens aan wedstrijdsport doet.
- Je beoefent deze sport met als doel om middels (team)trainingen deel te kunnen nemen aan wedstrijden en/of competitie.
- Je hebt geen eigen vervoer.
- Je bent niet in staat om voor het beoefenen van deze sport (of heel moeilijk) gebruik te maken van andere vervoersregelingen.
- Je bent niet in staat om "even" over te stappen of je reist met een extra rolstoel en/of sportmaterialen.
- Je hebt geen bezwaar om met meerdere deelnemers gezamenlijk te reizen naar trainingen en wedstrijden/competitie.

Indien je gebruik wilt maken van de vervoersregeling, dan gelden de volgende voorwaarden:
- Het sportvervoer geldt voor vervoer van en naar trainingen, wedstrijden/competitiedagen.
- Het sportvervoer geldt eveneens voor centrale trainingen en wedstrijden van nationale selecties in Nederland.
- Het vervoer wordt door Transvision verzorgd.
- Er geldt voor 2018 een (vooralsnog) maximale toekenning van 4000 kilometers.
- Er geldt een eigen bijdrage van € 0,20 per kilometer.
- U dient Transvision te machtigen voor een automatische incasso van de eigen bijdrage.
- De afrekening vindt plaats na afloop van de maand waarin gereisd is.
- De afrekening is gebaseerd op de daadwerkelijke omvang van kilometers door de vervoerder gemaakt voor jouw vervoersrit.
- Toewijzing geschiedt op basis van beoordeling beschikbare budget en beoordeling criteria.
- Periodiek zal controle plaatsvinden. Je bent verplicht bij controle toelichting te geven indien hiernaar gevraagd wordt.
- Je kunt met de regeling een medesporter of begeleider mee laten reizen.
- Aantal meereizenden is gelimiteerd aan het aantal zitplaatsen van het door de vervoerder gekozen vervoermiddel.
- Voor meereizenden wordt geen eigen bijdrage per kilometers berekend.
- Voor meereizenden wordt wel voor iedere stop een eigen bijdrage van € 5,30 berekend.
- De regeling, dan wel Transvision, kunnen je verplichten om het vervoer te combineren.
- Het aantal toegewezen kilometers per kalenderjaar van de eerste periode vervalt per 31/12/2018.

2018-Sportvervoer---aanvraagformulier-2018.pdf

Na ontvangst en beoordeling van het aanvraagformulier door Special Heroes Nederland wordt een voorlopige toewijzing van het aantal kilometers gedaan. Toewijzing geschiedt op basis van beschikbaar budget en van de beoordeling of je voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit sportvervoer.

 Special Heroes Nederland voorziet Transvision van alle benodigde gegevens om voor jou het vervoer in te richten.

 Het toegewezen kilometerbudget voor 2018 kan in de loop van het jaar (negatief) worden bijgesteld, afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het beschikbare budget.

Kijk voor het actuele nieuws over deze vervoersregeling op Special Heroes Nederland.  

Banner Zoeken website 2