Jeugdfonds Sport & Cultuur

Logo Jeugdfonds SPORT cultuur 2
Meedoen met sport of cultuur, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jonger
en t/m 17 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus

 

Sportpunt Houten is ambassadeur van de Jeugdfonds. Het is mogelijk om een aanvraag te doen bij Sjouke van den Berg

 Wat moet je doen?

  • Stap 1: Vraag aan Sjouke om te helpen een aanvraag te doen. Dit doen zij samen met jou, op de computer. Als de aanvraag naar het fonds is gemaild, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les.

    Stap 2: De juf of meester, de buurtsportcoach, schuldhulpverlener of het wijkteam vertelt je meestal binnen een week of het Jeugdfonds de lessen betaalt.

    Stap 3: Betaalt het fonds? Meld je kind dan aan bij de sportclub of de instelling, bijvoorbeeld de muziek – of dansschool, waar je kind naar toe wil. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de club of lesgever.

U-pas

De U-pas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Op de pas staat een persoonlijk budget, dat houders gebruiken om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten bij verenigingen of organisaties die bij de U-pas zijn aangesloten. Heeft u een vereniging of organisatie en wilt u zich aansluiten bij U-pas?

Kijk dan op website van de U-pas voor meer informatie en de voorwaarden: www.u-pas.nl

 

Stichting Leergeld

Ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs moeten volwaardig kunnen meedoen aan activiteiten binnen en buiten de school. Uitsluiting heeft namelijk ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Je zal maar thuis moeten blijven als de klas op schoolreis gaat. Dat heeft ook invloed op vriendjes en vriendinnetjes, op klasgenoten en op de school. Leergeld wil voorkomen dat dat later duur leergeld wordt.

Steeds meer kinderen in Nederland, en zo ook in Houten, kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! De Stichting Leergeld Houten wil deze kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan schoolse- en buitenschoolse activiteiten. Activiteiten die voor hun ontwikkeling van groot belang zijn. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en meer eigenwaarde krijgen.

Wat doet Stichting Leergeld Houten?
Op initiatief van de besturen van de Houtense scholen, de welzijnsorganisatie Van Houten&co, de gemeente Houten, diaconieën van enkele Houtense kerken, de Houtense Lions en Rotaryclubs is een Stichting Leergeld Houten opgericht. De Stichting is aangesloten bij de Vereniging van plaatselijke Leergeldstichtingen. Landelijk zijn er in Nederland inmiddels al ruim 90 stichtingen actief.

De Stichting wil maatwerk leveren, snel en eenvoudig, aanvullend op mogelijkheden die er al zijn en die wij kennen. We zijn dus ook een brug naar soms onbekende mogelijkheden van andere instanties.
De Stichting Leergeld Houten helpt als laatste vangnet kinderen in de schoolgaande leeftijd te laten meedoen in de maatschappij. Kinderen mogen geen nadelen ondervinden van de financiële situatie van hun ouders. Door voorlichting over beschikbare middelen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties of door eventueel aanvullende financiële of materiële hulp in de vorm van een gift of in natura.

Heeft u binnen de vereniging gezinnen die voor Stichting Leergeld Houten in aanmerking kunnen komen? Laat ze contact opnemen met Stichting Leergeld Houten, www.leergeld.nl/houten.